สื่อการสอนคุณธรรม ชุดโตไปไม่โกง ตอน โดนัท            คลิปนี้ คุณครูนำไปใช้เป็นสื่อการสอน เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม ได้หลายด้าน เช่น มารยาทในการต่อแถว  ความมีนำใจ  ความถูกต้องชอบธรรม  คุณลักษณะของเพื่อนที่ดี ฯลฯ  
      แนวทางการจัดกิจกรรม
         1. ให้นักเรียนชมคลิป
         2.  หลังจากชมคลิปจบ  ครูให้นักเรียน เขียน หรือเล่า   ว่า  เรื่องราวเป็นอย่างไร (ฝึกการจับใจความจากเรื่องที่ดู)   แล้วตอบคำถาม (อาจโดยการเล่า  หรือเขียน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของนักเรียน ) เช่น  
                -นักเรียน เห็นอะไรจากคลิปบ้าง  
                ได้ข้อคิดอะไรจากคลิปบ้าง  
                - ชอบตัวละครคนไหนบ้าง เพราะเหตุใด
                - ไม่ชอบตัวละครคนไหนบ้าง เพราะเหตุใด
                - ถ้านักเรียนเป็น...........................จะแก้ปัญหาอย่าง
          3. นำเสนอแนวคิดของตนเอง ในชั้นเรียน
          4.  ร่วมกันสรุปมุมมอง หริอ แนวคิดของนักเรียน  (อาจได้หลายแนวคิด ไม่ สรุปแบบถูกผิด  ดี หรือ ไม่ดี ยึดเหตุผลของนักเรียนเป็นสำคัญ)

    หมายเหตุ    
        - คำถามแต่ละคำถาม จะสอดคล้องกับ จุดประสงค์ หรือตัวชี้วัดที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียน
       - อาจแบ่งกลุ่มช่วยกันคิด  หรือต่างคนต่างคิด สลับกันไปบ้าง