วิดีโอ YouTube


ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21