คณิตศาสตร์ ป.6 การหาค่าประมาณและการนำไปใช้


                         ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21