กิจกรรมการนิเทศ


การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา

โพสต์16 เม.ย. 2560 01:16โดยกชพร ตุณสุวรรณ   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2560 18:55 ]

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560  สพป.กาฬสินธุ์ เชต 1  ดำเนินการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา  ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาวิชาการ และ โรงเรียนแกนนำ การใช้กระบวนการ PLC  ในสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ จำนวนทั้งสิ้น 250  คน  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์  

การอบรมประชุม สื่อสาร สร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

โพสต์9 มี.ค. 2560 20:46โดยกชพร ตุณสุวรรณ   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2560 01:18 ]

เอกสาร PPT การอบรมประชุม สื่อสาร สร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  วันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการประกันคุณภาพตาม มฐ.กศ.ใหม่ ๔ มฐ.

โพสต์17 ม.ค. 2560 19:41โดยกชพร ตุณสุวรรณ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 19:46 ]

ดาวน์โหลดเอกสาร “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”   และเอกสาร
 “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR”     ตาม มฐ.กศ.ใหม่ ๔ มฐ. ได้แล้วค่ะ

ดาวน์โหลดเเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด

โพสต์7 พ.ย. 2559 06:11โดยกชพร ตุณสุวรรณ   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2559 06:23 ]

าวน์โหลดเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ (โปงลางโมเดล)
https://www.facebook.com/groups/snkotchaporn/ดาวน์โหลดเอกสารการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

โพสต์27 ต.ค. 2559 21:55โดยกชพร ตุณสุวรรณ   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2559 22:05 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1ด้จัดทำเอกสาร การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนสอน STEM ศึกษาในสถานศึกษาซึ่งเป็นวิทยาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตจริงผ่านการจัดการเรียนรู้ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต ดาวน์โหลดได้ที่นี่

เรื่อง “คู่มือการประเมินคุณภาพภายในฯ” และ “แนวทางการเขียน SAR” ตามกรอบ 4 มาตรฐานฯ ฉบับใหม่

โพสต์27 ต.ค. 2559 20:41โดยกชพร ตุณสุวรรณ

ข่าว จาก สทศ. สพฐ. 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาไปแล้วนั้น 
สทศ.สพฐ. ขอแจ้งว่า
1. ขณะนี้ สทศ.สพฐ. กำลังดำเนินงานจัดพิมพ์เอกสารฯ ดังกล่าว (จำนวน 2 เล่ม) เพื่อเผยแพร่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 และจะได้จัดส่งให้เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
เล่มที่ 1 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (4 มาตรฐาน)
เล่มที่ 2 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตามกรอบ 4 มาตรฐานฯ
2. เรื่อง “มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับใหม่” ซึ่งขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สทศ.สพฐ. กำลังดำเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยฯ ภายใต้กรอบ 4 มาตรฐานฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและได้ประกาศใช้ฯ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 (ขณะนี้ ให้ใช้มาตรฐานฉบับเดิมไปก่อน)

ดาวน์โหลดแบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

โพสต์24 ต.ค. 2559 22:17โดยกชพร ตุณสุวรรณ

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข
สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6                                    ดาวน์โหลดได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/439

ดาวน์โหลด! แบบฝึกทักษะและกระบวนการคิด คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6

โพสต์24 ต.ค. 2559 22:01โดยกชพร ตุณสุวรรณ


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายนโยบายให้ดำเนินการเร่งด่วนเรื่องการจัดการเรียนการสอน การคิดเลขในใจ นั้น สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานการฝึกคิดเลขในใจเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เริ่มภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ทั้งนี้ สถานศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วดังกล่าวได้ที่ 
http://academic.obec.go.th/web/node/365 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Educationประเทศไทย

โพสต์9 ก.ค. 2559 03:57โดยกชพร ตุณสุวรรณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Educationประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) ระดับประถมศึกษา ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๙ ผู้สนใจส่งใบสมัคร เอกสาร ผลงาน เข้ารับการคัดเลือกมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการดำเนินจะดำเนินการคัดเลือกผลงาน และประกาศผลให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๕๙       (ผู้สมัครส่งผลงาน ไม่ต้องนำเสนอผลงาน ) ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี่

สมศ. แจ้งรายชื่อ โรงเรียนที่จะต้องเข้ารับการประเมิน ซ้ำรอบสาม ปี 2559

โพสต์29 มิ.ย. 2559 18:38โดยกชพร ตุณสุวรรณ

สมศ. แจ้งรายชื่อ โรงเรียนที่จะต้องเข้ารับการประเมิน ซ้ำรอบสาม ปี 2559 ในช่วง 11 ก.ค. - 12 ส.ค. 59 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ระดับขึ้นพื้นฐาน มี 2 โรง คือ คำไผ่สงเคราะห์ และ ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา ระดับปฐมวัย 6 โรง คือ 1.คำแคนวิทยา 2.ท่าแสงวิทยายน 3.หนองแวงเหนือ 4.บ้านศรีสมบูรณ์ 5.โนนสะอาดราษฏร์สามัคคี 6.บ้านจานวิทยา

1-10 of 26