กิจกรรมการนิเทศ


เอกสารคู่มือยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ

โพสต์18 ธ.ค. 2560 01:23โดยกชพร ตุณสุวรรณ

เอกสารคู่มือยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ สพป.กาฬสินธุ์  เขต 1 ให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 
ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้ที่นี่ค่ะ

นิเทศ เครือข่าย ดอนจาน 2/2560

โพสต์8 ธ.ค. 2560 01:40โดยกชพร ตุณสุวรรณ

กิจกรรม “การสังเกตชั้นเรียน ป.3 เรื่อง การอ่านจับใจความ ความสามารถทางคำนวณ และการให้เหตุผลของนักเรียน พบว่า นร.อ่านออก เขียนได้ จับใจความได้ แต่ยังพบการอ่านตู่คำ ครูต้องคอยกำกับ ในด้านความสามารถการคิดคำนวณ พบว่าเด็กสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ อย่างคล่องแคล่ว สามารถแต่งโจทย์สถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อน และแสดงวิธีหาคำตอบได้
ข้อเสนอแนะ
1. ให้เด็กฝึกวิเคราะห์ ข่าว สถานการณ์ ละคร หรือเพลงทุกวัน ก่อนเรียน เพื่อฝึกการจับใจความจากเรื่อง ที่อ่าน หรือฟัง ฝึกเชื่อมโยงความรู้ และการให้เหตุผล 2. การให้เด็กสร้างโจทย์ แสดงวิธีหาคำตอบ แล้ววาดภาพตกแต่งชิ้นงาน เป็นสิ่งที่ดี คุณครูอาจแนะนำให้เด็กวาดภาพประกอบที่สอดคล้องกับโจทย์สถานการณ์ ที่สร้างขึ้นอาจให้เด็กนำเสนอเนื้อหา เล่าเรื่องจากภาพประกอบการนำเสนอวิธีการคิดด้วย เพื่อฝึกทักษะการนำเสนอและความคิดสร้างสรรค์ จากการเยี่ยมชั้นเรียน ป.6 ได้ทดลองให้เด็กทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปสมมาตร และความยาวรอบรูป พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เกิดความสับสนระหว่างพื้นที่ กับความยาวรอบรูป และไม่เข้าใจ ในรูปสมมาตร จึงทำให้ไม่สามารถระบุความยาวรอบรูปตามที่กำหนดได้ ข้อเสนอแนะ 1. ให้นักเรียนฝึกการหารูปสมมาตร และแกนสมมาตร ที่มีลักษณะแตกต่างกัน หลายๆรูปแบบ 2. ให้เด็กฝึกการหาความยาวรอบรูปของรูปปิด หลายเหลี่ยมที่มีลักษณะแตกต่างกัน พร้อมทั้งคาดคะเนรูปเพิ่มเติมจากที่กำหนดให้ด้วย

กิจกรรมนิเทศเครือข่ายดอนจาน

โพสต์7 ธ.ค. 2560 01:15โดยกชพร ตุณสุวรรณ   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 01:17 ]

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานจัดการศึกษา เครือข่ายฯ ดอนจาน ภาคเรียน 2/2560
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ วันที่ 7 ธ.ค. 2560 
กิจกรรม “นิเทศ การอ่านจับใจความ และการให้เหตุผลของ  นักเรียน ชั้น ป.3 พบว่า นร.อ่านออก จับใจความได้ แต่ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล ข้อเสนอแนะ ให้เด็กฝึกวิเคราะห์ ข่าว สถานการณ์ ละคร หรือเพลงทุกวัน ก่อนเรียน  และจากสังเกตชั้นเรียน ป. 5 การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเรื่องการทำวุ้นแสนอร่อย”พบว่านักเรียนสนุกสนาน เรียนรู้อย่างมีความสุข แต่ไม่มีขั้นตอนการทำงาน  ข้อเสนอแนะ ควรให้นักเรียนได้ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติ งานก่อนลงมือทำ และร่วมกันสะท้อนผล การดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเพื่อฝึกให้เด็กได้ทบทวน และปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไป   กิจกรรม “การศึกษาชั้นเรียน” กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์เรื่อง  การหาร  ป.3   จากการสังเกตการสอน เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้น ป.3 เป็นชั่วโมงการทบทวนการหาร ตามแนวตั้ง ครูให้นักเรียนจับฉลาก ออกมาแสดงวิธีทำ หน้ากระดาน ทีละคน โดยให้ เพื่อนๆ คอยสังเกตว่า ทำถูกต้องหรือไม่ นักเรียนให้ความสนใจ ดีมาก แสดงอาการดีใจ ภูมิใจที่ตนเองสามารถแสดงวิธีทำได้ถูกต้อง หากใครทำผิด ครูจะให้เพื่อนทุกคนในห้องช่วยกันเฉลย ข้อเสนอแนะ ควรให้นักเรียนฝึกโจทย์สถานการณ์ควบคู่ไปด้วย  

 


 

การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา

โพสต์16 เม.ย. 2560 01:16โดยกชพร ตุณสุวรรณ   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2560 18:55 ]

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560  สพป.กาฬสินธุ์ เชต 1  ดำเนินการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา  ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาวิชาการ และ โรงเรียนแกนนำ การใช้กระบวนการ PLC  ในสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ จำนวนทั้งสิ้น 250  คน  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์  

การอบรมประชุม สื่อสาร สร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

โพสต์9 มี.ค. 2560 20:46โดยกชพร ตุณสุวรรณ   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2560 01:18 ]

เอกสาร PPT การอบรมประชุม สื่อสาร สร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  วันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการประกันคุณภาพตาม มฐ.กศ.ใหม่ ๔ มฐ.

โพสต์17 ม.ค. 2560 19:41โดยกชพร ตุณสุวรรณ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 19:46 ]

ดาวน์โหลดเอกสาร “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”   และเอกสาร
 “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR”     ตาม มฐ.กศ.ใหม่ ๔ มฐ. ได้แล้วค่ะ

ดาวน์โหลดเเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด

โพสต์7 พ.ย. 2559 06:11โดยกชพร ตุณสุวรรณ   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2559 06:23 ]

าวน์โหลดเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ (โปงลางโมเดล)
https://www.facebook.com/groups/snkotchaporn/ดาวน์โหลดเอกสารการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

โพสต์27 ต.ค. 2559 21:55โดยกชพร ตุณสุวรรณ   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2559 22:05 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1ด้จัดทำเอกสาร การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนสอน STEM ศึกษาในสถานศึกษาซึ่งเป็นวิทยาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตจริงผ่านการจัดการเรียนรู้ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต ดาวน์โหลดได้ที่นี่

เรื่อง “คู่มือการประเมินคุณภาพภายในฯ” และ “แนวทางการเขียน SAR” ตามกรอบ 4 มาตรฐานฯ ฉบับใหม่

โพสต์27 ต.ค. 2559 20:41โดยกชพร ตุณสุวรรณ

ข่าว จาก สทศ. สพฐ. 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาไปแล้วนั้น 
สทศ.สพฐ. ขอแจ้งว่า
1. ขณะนี้ สทศ.สพฐ. กำลังดำเนินงานจัดพิมพ์เอกสารฯ ดังกล่าว (จำนวน 2 เล่ม) เพื่อเผยแพร่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 และจะได้จัดส่งให้เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
เล่มที่ 1 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (4 มาตรฐาน)
เล่มที่ 2 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตามกรอบ 4 มาตรฐานฯ
2. เรื่อง “มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับใหม่” ซึ่งขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สทศ.สพฐ. กำลังดำเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยฯ ภายใต้กรอบ 4 มาตรฐานฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและได้ประกาศใช้ฯ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 (ขณะนี้ ให้ใช้มาตรฐานฉบับเดิมไปก่อน)

ดาวน์โหลดแบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

โพสต์24 ต.ค. 2559 22:17โดยกชพร ตุณสุวรรณ

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข
สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6                                    ดาวน์โหลดได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/439

1-10 of 29