Untitled


รายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา SAR ปี 2561

โพสต์26 ก.พ. 2562 18:51โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2562 00:59 ]

รายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา SAR  ปี 2561     สถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   สามารถบันทึกข้อมูลผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  ได้ที่นี่
ในส่วนของเอกสารฉบับจริง จัดส่งที่สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ภายในไม่เกิน  วันที่ 15  พฤษภาคม 2562   บันทึกข้อมูล SAR

คู่มือการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่

โพสต์15 พ.ย. 2561 00:31โดยKodchaphon Tunsuwan

     
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  ได้จัดทำเอกสาร "คู่มือการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่"  สำหรับศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศติดตาม และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด และสำหรับ        สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวน ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงานของตนเอง          ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา

โพสต์29 ต.ค. 2561 18:48โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2561 18:49 ]

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลด

แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์23 ส.ค. 2561 21:17โดยKodchaphon Tunsuwan

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐารการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และมาตรฐานปฐมวัย พ.ศ. 2561

โพสต์23 ส.ค. 2561 20:45โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2561 20:58 ]

ดาวน์โหลด แนวทางการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐารการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และมาตรฐานปฐมวัย พ.ศ.2561

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสมศ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์28 ก.ค. 2561 08:32โดยKodchaphon Tunsuwan

https://www.youtube.com/watch?v=BHNwHby9y9A&feature=share

แจ้งโรงเรียนจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี SAR

โพสต์2 เม.ย. 2561 00:10โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2561 21:04 ]

  • สพป.กาฬสินธุ์ แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
    1.จัดส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 
      ถึง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
    2. กรอกข้อมูล ผลการประเมินที่จำเป็น ใน Google form                           

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา

โพสต์1 เม.ย. 2561 20:09โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2561 20:11 ]

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสาร "แนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา" สำหรับครู 3  ช่วงชั้น นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวน์โหลด “ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา” (SAR) ปีการศึกษา 2560

โพสต์20 มี.ค. 2561 22:36โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2561 23:54 ]

ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   ปีการศึกษา 2560 
รูปแบบการเขียนรายงาน โรงเรียนสามารถออกแบบการเรียนรายงาน เองได้ โดยยึดเอกสารแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เล่มสีเขียว ที่แจกให้โรงเรียนไปแล้ว เป็นคู่มือหรือ ใช้แบบ “ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา” ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  (ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  

การแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในระบบ QAMS

โพสต์27 ก.พ. 2561 19:02โดยKodchaphon Tunsuwan

ประกาศเรื่อง การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และการนำส่งข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์
      ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำลังดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS) เพิ่มเติม ( ระยะที่ ๒) ตามแนวทางการปฎิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูล และความพร้อมของระบบ QAMS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการใช้ประโยชน์ของสถานศึกษา
      จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ใช้ user password เดิม ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลสารสนเทศของท่านให้สมบูรณ์ เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผล แสดงผลการวิเคราะห์ และเสนอ report ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถ print out ตัว report รายปีได้ ในการนี้ ที่ปรึกษาระบบจะเปิดระบบ ช่วงที่ ๑ เพื่อให้สถานศึกษาตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ ช่วงที่ ๒ เพื่อนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ๔ มาตรฐาน) ที่ประกาศใช้เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
      อนึ่ง หากผู้ใช้งานมีปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่นี่ qams.staff@gmail.com
                                                                                          ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
                                                              กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สทศ. สพฐ.
                                                                                             ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

1-10 of 39