Untitled


แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์23 ส.ค. 2561 21:17โดยKodchaphon Tunsuwan

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐารการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และมาตรฐานปฐมวัย พ.ศ. 2561

โพสต์23 ส.ค. 2561 20:45โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2561 20:58 ]

ดาวน์โหลด แนวทางการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐารการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และมาตรฐานปฐมวัย พ.ศ.2561

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสมศ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์28 ก.ค. 2561 08:32โดยKodchaphon Tunsuwan

https://www.youtube.com/watch?v=BHNwHby9y9A&feature=share

แจ้งโรงเรียนจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี SAR

โพสต์2 เม.ย. 2561 00:10โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2561 21:04 ]

  • สพป.กาฬสินธุ์ แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
    1.จัดส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 
      ถึง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
    2. กรอกข้อมูล ผลการประเมินที่จำเป็น ใน Google form                           

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา

โพสต์1 เม.ย. 2561 20:09โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2561 20:11 ]

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสาร "แนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา" สำหรับครู 3  ช่วงชั้น นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวน์โหลด “ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา” (SAR) ปีการศึกษา 2560

โพสต์20 มี.ค. 2561 22:36โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2561 23:54 ]

ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   ปีการศึกษา 2560 
รูปแบบการเขียนรายงาน โรงเรียนสามารถออกแบบการเรียนรายงาน เองได้ โดยยึดเอกสารแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เล่มสีเขียว ที่แจกให้โรงเรียนไปแล้ว เป็นคู่มือหรือ ใช้แบบ “ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา” ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  (ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  

การแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในระบบ QAMS

โพสต์27 ก.พ. 2561 19:02โดยKodchaphon Tunsuwan

ประกาศเรื่อง การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และการนำส่งข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์
      ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำลังดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS) เพิ่มเติม ( ระยะที่ ๒) ตามแนวทางการปฎิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูล และความพร้อมของระบบ QAMS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการใช้ประโยชน์ของสถานศึกษา
      จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ใช้ user password เดิม ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลสารสนเทศของท่านให้สมบูรณ์ เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผล แสดงผลการวิเคราะห์ และเสนอ report ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถ print out ตัว report รายปีได้ ในการนี้ ที่ปรึกษาระบบจะเปิดระบบ ช่วงที่ ๑ เพื่อให้สถานศึกษาตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ ช่วงที่ ๒ เพื่อนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ๔ มาตรฐาน) ที่ประกาศใช้เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
      อนึ่ง หากผู้ใช้งานมีปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่นี่ qams.staff@gmail.com
                                                                                          ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
                                                              กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สทศ. สพฐ.
                                                                                             ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เอกสารคู่มือยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ

โพสต์18 ธ.ค. 2560 01:23โดยKodchaphon Tunsuwan

เอกสารคู่มือยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ สพป.กาฬสินธุ์  เขต 1 ให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 
ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้ที่นี่ค่ะ

นิเทศ เครือข่าย ดอนจาน 2/2560

โพสต์8 ธ.ค. 2560 01:40โดยKodchaphon Tunsuwan

กิจกรรม “การสังเกตชั้นเรียน ป.3 เรื่อง การอ่านจับใจความ ความสามารถทางคำนวณ และการให้เหตุผลของนักเรียน พบว่า นร.อ่านออก เขียนได้ จับใจความได้ แต่ยังพบการอ่านตู่คำ ครูต้องคอยกำกับ ในด้านความสามารถการคิดคำนวณ พบว่าเด็กสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ อย่างคล่องแคล่ว สามารถแต่งโจทย์สถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อน และแสดงวิธีหาคำตอบได้
ข้อเสนอแนะ
1. ให้เด็กฝึกวิเคราะห์ ข่าว สถานการณ์ ละคร หรือเพลงทุกวัน ก่อนเรียน เพื่อฝึกการจับใจความจากเรื่อง ที่อ่าน หรือฟัง ฝึกเชื่อมโยงความรู้ และการให้เหตุผล 2. การให้เด็กสร้างโจทย์ แสดงวิธีหาคำตอบ แล้ววาดภาพตกแต่งชิ้นงาน เป็นสิ่งที่ดี คุณครูอาจแนะนำให้เด็กวาดภาพประกอบที่สอดคล้องกับโจทย์สถานการณ์ ที่สร้างขึ้นอาจให้เด็กนำเสนอเนื้อหา เล่าเรื่องจากภาพประกอบการนำเสนอวิธีการคิดด้วย เพื่อฝึกทักษะการนำเสนอและความคิดสร้างสรรค์ จากการเยี่ยมชั้นเรียน ป.6 ได้ทดลองให้เด็กทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปสมมาตร และความยาวรอบรูป พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เกิดความสับสนระหว่างพื้นที่ กับความยาวรอบรูป และไม่เข้าใจ ในรูปสมมาตร จึงทำให้ไม่สามารถระบุความยาวรอบรูปตามที่กำหนดได้ ข้อเสนอแนะ 1. ให้นักเรียนฝึกการหารูปสมมาตร และแกนสมมาตร ที่มีลักษณะแตกต่างกัน หลายๆรูปแบบ 2. ให้เด็กฝึกการหาความยาวรอบรูปของรูปปิด หลายเหลี่ยมที่มีลักษณะแตกต่างกัน พร้อมทั้งคาดคะเนรูปเพิ่มเติมจากที่กำหนดให้ด้วย

กิจกรรมนิเทศเครือข่ายดอนจาน

โพสต์7 ธ.ค. 2560 01:15โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 01:17 ]

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานจัดการศึกษา เครือข่ายฯ ดอนจาน ภาคเรียน 2/2560
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ วันที่ 7 ธ.ค. 2560 
กิจกรรม “นิเทศ การอ่านจับใจความ และการให้เหตุผลของ  นักเรียน ชั้น ป.3 พบว่า นร.อ่านออก จับใจความได้ แต่ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล ข้อเสนอแนะ ให้เด็กฝึกวิเคราะห์ ข่าว สถานการณ์ ละคร หรือเพลงทุกวัน ก่อนเรียน  และจากสังเกตชั้นเรียน ป. 5 การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเรื่องการทำวุ้นแสนอร่อย”พบว่านักเรียนสนุกสนาน เรียนรู้อย่างมีความสุข แต่ไม่มีขั้นตอนการทำงาน  ข้อเสนอแนะ ควรให้นักเรียนได้ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติ งานก่อนลงมือทำ และร่วมกันสะท้อนผล การดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเพื่อฝึกให้เด็กได้ทบทวน และปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไป   กิจกรรม “การศึกษาชั้นเรียน” กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์เรื่อง  การหาร  ป.3   จากการสังเกตการสอน เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้น ป.3 เป็นชั่วโมงการทบทวนการหาร ตามแนวตั้ง ครูให้นักเรียนจับฉลาก ออกมาแสดงวิธีทำ หน้ากระดาน ทีละคน โดยให้ เพื่อนๆ คอยสังเกตว่า ทำถูกต้องหรือไม่ นักเรียนให้ความสนใจ ดีมาก แสดงอาการดีใจ ภูมิใจที่ตนเองสามารถแสดงวิธีทำได้ถูกต้อง หากใครทำผิด ครูจะให้เพื่อนทุกคนในห้องช่วยกันเฉลย ข้อเสนอแนะ ควรให้นักเรียนฝึกโจทย์สถานการณ์ควบคู่ไปด้วย  

 


 

1-10 of 36