การนิเทศโดยการสังเกตชั้นเรียนของคุณครูพิสิฐ โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง วันนี้เป็นการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน ซึ่งได้เรียนผ่านมาแล้ว 1 คาบ ชั้นเรียนของคุณครูพิสิฐ เป็นแบบคละชั้น ป.2-3 มีนักเรียนทั้งหมด12 คน ครูจัดกิจกรรมได้อย่างน่าสนใจ ผ่านการพูดคุยแบบเป็นกันเอง และผ่านสื่อฯที่เป็นทั้งของจริง และรูปภาพ ครูแบ่งกลุ่มคละชั้นให้นักเรียนร่วมกันศึกษา พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน จากกิจกรรมนี้ .........ข้อควรระวังคือ นักเรียนชั้นโตกว่าจะเป็นผู้คุมเกม ซะเป็นส่วนใหญ่ ครูจึงต้องใช้เทคนิคในการดูแลนักเรียนให้ทั่วถึง ให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน .......จุดเด่นของคุณครูคือ การนำสนทนาให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้จากเรื่องที่เรียนไปสู่ชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจน เห็นภาพ นักเรียนของคุณครูพิสิฐ มีความสนใจ อยากรู้อยากเห็นและตื่นเต้นที่ได้ทำกิจกรรม ครูพิสิฐ บอกว่าพึงพอใจ และบรรลุเป้าหมายการสอนของวันนี้

แก้งนาง