1/12/58 วันนี้เป็นอีกวันที่ที่ผู้นิเทศ ยิ้มอย่างมีความสุข ในการนิเทศ โรงเรียนหนองแคนวิทยา การเข้าสังเกตชั้นเรียน ป.3 ของคุณครูมนูญ ภารประดับ เรื่อง คำกริยา 1ชั่วโมงในวันนี้จบลงอย่างมีคุณค่า ผู้นิเทศได้เห็นเทคนิคดีๆ ในการจัดกิจกรรม เขียนไทยให้เก่งเอย เพื่อสอนคำใหม่ที่เป็นคำพื้นฐาน คุณครูมีเทคนิค และใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างน่าสนใจ เด็กๆได้เห็นภาพ ประกอบคำใหม่ที่ได้เรียน และสามารถเขียนคำ สะกดคำได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมนี้ผู้นิเทศสังเกตว่า ถ้าคุณครู นำสนทนาเด็กๆ ให้มีการอภิปรายความหมาย ลักษณะ อย่างกว้างขวาง จะทำให้เด็กเกิดทักษะการ พูดนำเสนอ การ การอธิบาย แยกแยะ ฝึกการคิดวิเคราะห์ ได้เป็นอย่างดี จากกิจกรรมการการสอน เด็กๆเรียนรู้คำกริยาจากการเล่มเกม พระราชาสั่ง และจากสื่อ ICT ที่ครูสรรหามา และสร้างขึ้น ครูเปิดโอกาศให้เด็กได้ทำงานกลุ่ม และเด็กๆก็สามารถทำได้อย่างคล่องแคล่ว นำเสนอผลงานของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ และที่น่าประทับใจ คือ เด็กๆ ในชั้นเรียน ตั้งใจฟังและตรวจสอบผลงานเพื่อนที่นำเสนอ บอกได้ส่า ถูกหรือผิด ....จากการสังเกตชั้นเรียน พบว่า กิจกรรมที่ครูจัดให้เด็กนั้น ใกล้เคียงกับ แนวการสอนแบบ Open Approach มาก หากได้มีการปรับกิจกรรม เน้นให้เด็กได้แสดงออกอย่างทั่วถึง และให้กิจกรรมอภิปราย ให้เหตุผล เพิ่มขึ้น จะทำให้ครูมนูญ จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะที่สอดคล้องกับ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ....ขอชื่นชมคุณครูคนเก่งค่ะ


หนองแคนวิทยา