Untitled‎ > ‎

ดาวน์โหลดเอกสารการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

โพสต์27 ต.ค. 2559 21:55โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2559 22:05 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1ด้จัดทำเอกสาร การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนสอน STEM ศึกษาในสถานศึกษาซึ่งเป็นวิทยาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตจริงผ่านการจัดการเรียนรู้ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต ดาวน์โหลดได้ที่นี่
Comments