Untitled‎ > ‎

การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Educationประเทศไทย

โพสต์9 ก.ค. 2559 03:57โดยKodchaphon Tunsuwan
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Educationประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) ระดับประถมศึกษา ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๙ ผู้สนใจส่งใบสมัคร เอกสาร ผลงาน เข้ารับการคัดเลือกมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการดำเนินจะดำเนินการคัดเลือกผลงาน และประกาศผลให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๕๙       (ผู้สมัครส่งผลงาน ไม่ต้องนำเสนอผลงาน ) ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี่
ċ
เอกสารการสมัคร STEM 2559.rar
(1543k)
Kodchaphon Tunsuwan,
9 ก.ค. 2559 03:57
Comments