Untitled‎ > ‎

คู่มือการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่

โพสต์15 พ.ย. 2561 00:31โดยKodchaphon Tunsuwan

     
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  ได้จัดทำเอกสาร "คู่มือการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่"  สำหรับศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศติดตาม และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด และสำหรับ        สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวน ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงานของตนเอง          ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดาวโหลดเอกสาร

Comments