แนวทางการบริหารจัดการ ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)"
 ดำเนินการใน 4 เรื่องหลัก ดังนี้ 
    1. หลักสูตร 
    2. กระบวนการจัดการเรียนรู้
    3. การวัดและประเมินผล
    4. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR)


ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้