15/12/58 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ วันนี้มีโอกาสเข้าสังเกตชั้นเรียน ของคุณครูเอ๋ (ธันวา) ชั้น ป.3 ครูเอ๋เลือกที่จะสอนเองในบางวิชา สำคัญๆเช่น ภาษาไทย คณิตศาตร์ ภาษาอังกฤษ และเลือกใช้ DLTV ในบางสาระ ในชั่วโมงนี้เป็นการจัดกิจกรรมสืบเนื่องจากคาบที่แล้วในเรื่อง คำลักษณนาม ก่อนเริ่มการสอนครูเอ๋ เตรียมความพร้อมของเด็กโดยใช้ เพลงประกอบท่าทาง และการเคาะจังหวะ แล้วเริ่มทบทวนชนิดของคำที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว ครูเอ มีเทคนิคการสอนที่ใช้การเชื่อมโยงความรู้ บวกกับเทคนิคการช่วยจำ เช่น เทคนิคของ "เซเว่น" มาช่วยในการ จำ ชนิดของคำมี 7 ชนิด เด็กๆของครูเอ สามารถจดจำ และยกตัวอย่าง คำชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว (น่าชื่นชมมาก)ในขั้นสอน ครูใช้การพูดคุยสนทนา ประกอบกับให้นักเรียนยกตัวอย่าง คำลักษณนาม ที่ได้เรียนมาแล้ว และทบทวนโดยทำแบบฝึก ในขั้นนี้ ครูเอ๋พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมากๆ โดยออกมาเขียนคำลักษณนามหน้าชั้น และให้เพื่อนๆได้ร่วมกันตรวจสอบ ที่น่าชื่นชม อีกอย่างคือครูเอ๋ สามารถเดินตรวจผลงานนักเรียนได้ครบทุกคน และระบุได้ว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับใด จำนวนเท่าไหร่ กิจกรรม จบลงด้วยการที่ครูเอ๋ให้เด็กได้ทำแผนผังความคิดเกี่ยวกับชนิดของคำ เป็นการสรุปองค์ความรู้ และที่น่าชื่นชมอีกอย่างคือ ครูเอ๋ จะสอดแทรก ระเบียบวินัย คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ทุกครั้งที่มีโอกาส ระหว่างการสอน และหลังจบชั่วโมง จะเตือนเด็กๆก่อนออกห้องว่า ทุกคนต้องช่วยกันปิดไฟ ปิดพัดลม เก็บของเข้าที่ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการนิเทศในชั่วโมงนี้ คือ ถ้าปรับแบบฝึกให้เด็กได้ ไปสืบค้น สำรวจ สิ่งของเครื่องใช้ ในบ้าน ในโรงเรียน แล้วนำมาเสนอให้เห็นจำนวน ของสิ่งของแต่ละชนิด เด็กๆ จะได้เรียนรู้จาก ชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง เห็นภาพ และจดจำได้ตลอดไป เช่น ในบ้านมีตู้เย็น 1 หลัง โทร ทัศน์ 1 เครื่อง รถยนต์ 1 คัน หม้อ 5 ใบ ฯลฯ และเป็นการฝึกให้เด็กๆได้มีทักษะในการสังเกตสิ่งของรอบตัว ทักษะการสืบค้น และการสัมภาษณ์ สอบถามความรู้จากผู้ปกครองอีกด้วย

ดงพยุง 15/12/58