Untitled‎ > ‎

นิเทศ เครือข่าย ดอนจาน 2/2560

โพสต์8 ธ.ค. 2560 01:40โดยKodchaphon Tunsuwan
กิจกรรม “การสังเกตชั้นเรียน ป.3 เรื่อง การอ่านจับใจความ ความสามารถทางคำนวณ และการให้เหตุผลของนักเรียน พบว่า นร.อ่านออก เขียนได้ จับใจความได้ แต่ยังพบการอ่านตู่คำ ครูต้องคอยกำกับ ในด้านความสามารถการคิดคำนวณ พบว่าเด็กสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ อย่างคล่องแคล่ว สามารถแต่งโจทย์สถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อน และแสดงวิธีหาคำตอบได้
ข้อเสนอแนะ
1. ให้เด็กฝึกวิเคราะห์ ข่าว สถานการณ์ ละคร หรือเพลงทุกวัน ก่อนเรียน เพื่อฝึกการจับใจความจากเรื่อง ที่อ่าน หรือฟัง ฝึกเชื่อมโยงความรู้ และการให้เหตุผล 2. การให้เด็กสร้างโจทย์ แสดงวิธีหาคำตอบ แล้ววาดภาพตกแต่งชิ้นงาน เป็นสิ่งที่ดี คุณครูอาจแนะนำให้เด็กวาดภาพประกอบที่สอดคล้องกับโจทย์สถานการณ์ ที่สร้างขึ้นอาจให้เด็กนำเสนอเนื้อหา เล่าเรื่องจากภาพประกอบการนำเสนอวิธีการคิดด้วย เพื่อฝึกทักษะการนำเสนอและความคิดสร้างสรรค์ จากการเยี่ยมชั้นเรียน ป.6 ได้ทดลองให้เด็กทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปสมมาตร และความยาวรอบรูป พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เกิดความสับสนระหว่างพื้นที่ กับความยาวรอบรูป และไม่เข้าใจ ในรูปสมมาตร จึงทำให้ไม่สามารถระบุความยาวรอบรูปตามที่กำหนดได้ ข้อเสนอแนะ 1. ให้นักเรียนฝึกการหารูปสมมาตร และแกนสมมาตร ที่มีลักษณะแตกต่างกัน หลายๆรูปแบบ 2. ให้เด็กฝึกการหาความยาวรอบรูปของรูปปิด หลายเหลี่ยมที่มีลักษณะแตกต่างกัน พร้อมทั้งคาดคะเนรูปเพิ่มเติมจากที่กำหนดให้ด้วย
Comments