นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้"  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม และโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร  อำเภอดอนจาน ในระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย. 2558 ผลการนิเทศ พบว่า โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน และดำเนินงานตามคู่มือบริหารโรงเรียน"ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้" จัดทำโครงสร้างตารางเรียน กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน และอยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดกิจกรรม ส่วนใหญ่ ยังขาดความเชื่อมโยงกิจกรรมลดเวลาเรียน กับ มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมลดเวลาเรียน จะเน้นที่การลดความเครียด และเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามบริบท และความถนัดของครูเป็นส่วนใหญ่
นิเทศลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แก้วนาง บ้านนา กุดครอง