Untitled‎ > ‎

ประกาศผลการคัดเลือก Best Practice คณิตศาสตร์

โพสต์1 ต.ค. 2558 00:50โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2558 00:52 ]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑  ได้ดำเนินงานตาม โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving) ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกผลงาน วิธีปฏิบัติที่ดี  (Best  Practice)  ของครูผู้ส่งผลงาน ในวันที่๑๘ - ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๘ ผลการคัดเลือก ดังประกาศที่แนบ

การสอนคณิตศาสตร์ โดยวิธีการแบบเปิด