Untitled‎ > ‎

เรื่อง “คู่มือการประเมินคุณภาพภายในฯ” และ “แนวทางการเขียน SAR” ตามกรอบ 4 มาตรฐานฯ ฉบับใหม่

โพสต์27 ต.ค. 2559 20:41โดยKodchaphon Tunsuwan
ข่าว จาก สทศ. สพฐ. 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาไปแล้วนั้น 
สทศ.สพฐ. ขอแจ้งว่า
1. ขณะนี้ สทศ.สพฐ. กำลังดำเนินงานจัดพิมพ์เอกสารฯ ดังกล่าว (จำนวน 2 เล่ม) เพื่อเผยแพร่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 และจะได้จัดส่งให้เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
เล่มที่ 1 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (4 มาตรฐาน)
เล่มที่ 2 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตามกรอบ 4 มาตรฐานฯ
2. เรื่อง “มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับใหม่” ซึ่งขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สทศ.สพฐ. กำลังดำเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยฯ ภายใต้กรอบ 4 มาตรฐานฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและได้ประกาศใช้ฯ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 (ขณะนี้ ให้ใช้มาตรฐานฉบับเดิมไปก่อน)
Comments