14/12/58 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ สังเกตชั้นเรียน คุณครูนุชนาฎ หระมาตย์ ป.4 วันนี้ครูนุช จะทบทวนเรือง มาตราตัวสะกด เนื่องจาก ทาง DLTV ไม่ได้ทำการถ่ายทอด ครูนุชเริ่มกิจกรรมจากการทบทวนด้วยเพลง และ บัตรคำ ตัวสะกดแม่ต่างๆ แล้วแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ที่คุณครูเตรียมสื่อ อุกรณ์ ไว้อย่างดีครบถ้วนเป็นขั้นตอน สำหรับให้เด็กทำกิจกรรมค้นหาคำที่มีตัวสะกด ตามมาตราตัวสะกด ที่ได้รับมอบหมาย เด็กๆตั้งใจทำงาน ส่วนใหญ่ทำได้ถูกต้อง และนำเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนๆได้ร่วมกันศึกษาหน้าชั้น ขอชื่นชม ครูนุชที่ ให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล เด็กอ่อน เด็กเก่ง ให้ชิ้นงานต่างกัน และเด็กๆของ ครูนุช เป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือกันดีมีน้ำใจ ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบจากการสังเกตชั้นเรียน ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะ กับคุณครูนุช ในเรื่องการใช้สื่อ ใบกิจกรรมที่ให้เด็กเลือกคำที่มีตัวสะกดตามที่กำหนด ถ้าเปลี่ยนจากใบกิจกรรมที่เป็นศัพท์เป็น คำๆ มาเป็นบทความ นิทาน เรื่องเล่า หรือข่าวเหตุการณ์ จะช่วยให้การเรียนมีความหมายมากยิ่งขึ้น เด็กจะได้เรียนรู้คำที่มีความหมายจากเรื่องราว บริบทที่ประกอบคำนั้นๆ ได้ซึมซับการอ่าน เรื่องราว วรรณกรรม ไปด้วย โดยที่ครูไม่ต้องมาสอน เป็นคำๆ แล้วค่อยมาสอนความหมาย สอนแต่งประโยค เป็นจิ๊กซอลที่ต่อไม่ติด

หัวคู 14/12/58