กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Kodchaphon Tunsuwan แนบ QR Code คู่มือนิเทศงานประกัน.png กับ คู่มือการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่
Kodchaphon Tunsuwan สร้าง คู่มือการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่
29 ต.ค. 2561 18:58 Kodchaphon Tunsuwan แก้ไข หน้าแรก
29 ต.ค. 2561 18:49 Kodchaphon Tunsuwan แก้ไข ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
29 ต.ค. 2561 18:48 Kodchaphon Tunsuwan อัปเดต 356833.jpg
29 ต.ค. 2561 18:48 Kodchaphon Tunsuwan สร้าง บทความไม่มีชื่อ
23 ส.ค. 2561 21:17 Kodchaphon Tunsuwan แนบ QR CODE ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงาน.png กับ แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑
23 ส.ค. 2561 21:17 Kodchaphon Tunsuwan สร้าง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑
23 ส.ค. 2561 21:09 Kodchaphon Tunsuwan แนบ ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกัน2561.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ส.ค. 2561 21:08 Kodchaphon Tunsuwan แนบ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย.rar กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ส.ค. 2561 21:06 Kodchaphon Tunsuwan แนบ คำสั่งโรงเรียน.docx กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ส.ค. 2561 21:04 Kodchaphon Tunsuwan แก้ไข แจ้งโรงเรียนจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี SAR
23 ส.ค. 2561 20:58 Kodchaphon Tunsuwan แก้ไข แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐารการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และมาตรฐานปฐมวัย พ.ศ. 2561
23 ส.ค. 2561 20:55 Kodchaphon Tunsuwan แก้ไข แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐารการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และมาตรฐานปฐมวัย พ.ศ. 2561
23 ส.ค. 2561 20:53 Kodchaphon Tunsuwan แนบ QR Code แนวทางการประเมินคุณภาพ มฐ กศ 61.png กับ แนวทางการประเมินตามมาตรฐารการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และมาตรฐานปฐมวัย 2561
23 ส.ค. 2561 20:45 Kodchaphon Tunsuwan แนบ QR Code แนวทางการประเมิน มฐ กศ 61.png กับ แนวทางการประเมินตามมาตรฐารการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และมาตรฐานปฐมวัย 2561
23 ส.ค. 2561 20:45 Kodchaphon Tunsuwan สร้าง แนวทางการประเมินตามมาตรฐารการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และมาตรฐานปฐมวัย 2561
28 ก.ค. 2561 08:32 Kodchaphon Tunsuwan แนบ Slide1.JPG กับ พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสมศ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
28 ก.ค. 2561 08:32 Kodchaphon Tunsuwan สร้าง พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสมศ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
9 ก.ค. 2561 02:07 Kodchaphon Tunsuwan แก้ไข หน้าแรก
2 เม.ย. 2561 01:32 กชพร ตุณสุวรรณ แก้ไข แจ้งโรงเรียนจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี SAR
2 เม.ย. 2561 01:22 กชพร ตุณสุวรรณ นำออกไฟล์แนบ ตัวอย่างการเขียน SAR กศ.ขั้น พฐ. 4 มฐ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1.docx จาก แจ้งโรงเรียนจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี SAR
2 เม.ย. 2561 01:20 กชพร ตุณสุวรรณ แนบ ตัวอย่างการเขียน SAR กศ.ขั้น พฐ. 4 มฐ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1.docx กับ แจ้งโรงเรียนจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี SAR
2 เม.ย. 2561 01:09 กชพร ตุณสุวรรณ แก้ไข หน้าแรก
2 เม.ย. 2561 01:08 กชพร ตุณสุวรรณ แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า